Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Giám định: Giám định Dây chuyền Sản xuất

Intertek cung cấp dịch vụ giám định dây chuyền sản xuất từ khâu ban đầu đến khâu kết thúc.

Giám định dây chuyền sản xuất bao gồm:

  • IPC (kiểm tra sản xuất ban đầu)
  • DUPRO (kiểm tra suốt quá trình sản xuất)
  • FRI (giám định ngẫu nhiên)

Ở tất cả các bước trong chu trình sản xuất, giám định viên Intertek sẽ báo cáo một cách đầy đủ và chi tiết cùng với cả báo cáo bằng hình ảnh cho phép bạn theo dõi một cách tốt nhất tiến trình công việc mà bạn thực hiện.

Dịch vụ xúc tiến sản xuất thương mại:

Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng các cột mốc, thời gian sản xuất và thậm chí là các kế hoạch và công việc liên quan đến quy trình đều được đáp ứng trong phạm vi điều khoản kế hoạch của công việc đã được phê duyệt. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn hoặc người nhận thông tin cuối cùng bất cứ sự sai lệch nào để bạn có thể lập tức sửa những điểm chưa tuân thủ đó.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Giám định: Giám định Dây chuyền Sản xuất.