Intertek (www.intertek.com)
 

Chứng nhận sự phù hợp trước khi xuất khẩu (PVoC) cho sản phẩm xuất khẩu sang Tanzania

Tháng Mười 01, 2018

Để đảm bảo cho người tiêu dùng Tanzania về sự an toàn và chất lượng hàng hoá nhập khẩu mà họ mua và để bảo vệ các nhà sản xuất Tanzania khỏi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Tiêu chuẩn Tanzania (TBS), một tổ chức theo luật định của chính phủ Tanzania, đưa ra hướng dẫn gọi là chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm trước khi xuất khẩu theo Chương trình Tiêu chuẩn.

Chính phủ và các tổ chức Thương mại Intertek đã được TBS ký kết hợp đồng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2018, để cung cấp các dịch vụ giám định hỗ trợ chương trình chứng nhận sự phù hợp trước khi xuất hàng (PVoC).

Trách nhiệm của TBS: TBS chịu trách nhiệm chấp thuận và áp dụng các tiêu chuẩn cho cả sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước tại thị trường Tanzania. Chương trình tiêu chuẩn PVoC là quy trình đánh giá sự phù hợp và quy trình xác minh áp dụng cho hàng hóa / sản phẩm cụ thể tại các nước xuất khẩu tương ứng, để đảm bảo tuân thủ các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc của Tanzania hoặc các tiêu chuẩn tương đương đã được phê duyệt.

Mục tiêu chính của việc áp dụng Chương trình Chứng nhận sự phù hợp của Lô hàng Trước khi xuất khẩu (PVoC) là: 

 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm, sức khỏe và an toàn
 • Bảo vệ môi trường của Tanzania
 • Đáp ứng các yêu cầu của PVoC

Tất cả các lô hàng thuộc chương trình PVoC phải có Giấy chứng nhận sự phù hợp (CoC) do Cơ Quan PVoC ủy quyền, chẳng hạn như Intertek, trước khi giao hàng. CoC là một tài liệu bắt buộc cho thủ tục hải quan tại Tanzania; lô hàng đến cảng Tanzania mà không có tài liệu này sẽ bị từ chối nhập cảnh vào nước này. Các bước chính được thực hiện trong PVoC là: 

 • Kiểm cảm quan trước khi giao hàng
 • Lấy mẫu, kiểm tra và phân tích trong các phòng thí nghiệm được công nhận
 • Kiểm tra chất lượng quy trình sản xuất
 • Xem xét tài liệu phù hợp với quy định
 • Cấp Giấy chứng nhận phù hợp (CoC) hoặc Báo cáo không phù hợp (NCR) tương ứng

Nghĩa vụ các bên: 

 • Bên nhập khẩu: Đảm bảo các nhà cung cấp của họ biết được các yêu cầu về chất lượng nhập khẩu và các lô hàng của họ phải có Giấy chứng nhận sự phù hợp (CoC) từ Đại lý được ủy quyền của PVoC. 
 • Bên xuất khẩu: Đảm bảo sản phẩm hoặc hàng hóa của họ đáp ứng các quy định và yêu cầu chất lượng của Tanzania trước khi giao hàng bằng việc được cấp Giấy chứng nhận phù hợp (CoC) cần thiết từ Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của PVoC cho tất cả các sản phẩm thuộc chương trình PVoC. Nếu không sẽ bị phạt 15% giá trị CIF và việc kiểm tra tại nơi đến được áp dụng. Các lô hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn của PVoC sẽ được tái xuất sang nước xuất xứ hoặc bị phá hủy với chi phí xuất khẩu.
 • TBS: Đảm bảo rằng chỉ có hàng hóa đạt chất lượng mới được nhập khẩu vào trong nước, qua đó cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho người tiêu dùng Tanzania về các vấn đề an toàn, sức khỏe và môi trường.