Dịch vụ Quản Lí Tốt Phòng Thí Nghiệm (GLM)

Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong ngành, Intertek cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lí chuyên nghiệp cho các phòng thí nghiệm của bạn.

Rất nhiều công ty đã nhận ra sự quan trọng của việc thiết lập phòng thí nghiệm riêng nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm của họ tại các giai đoạn sản xuất khác nhau cũng như giảm thiểu tổn thất tài chính, và, cuối cùng là bảo vệ uy tín thương hiệu của họ.

Chúng tôi giúp bạn đào tạo các chuyên gia phòng thí nghiệm đủ điều kiện, hiểu rõ hơn về các phương pháp thử nghiệm chính xác cho các quốc gia khác nhau và tìm hiểu cách thiết lập hệ thống quản lí phòng thí nghiệm toàn diện để đạt được các mục tiêu đề ra.

Các dịch vụ GLM bao gồm:

  • Đánh giá phòng thí nghiệm (LE) – Cung cấp đánh giá dựa trên các hệ thống phòng thí  nghiệm hiện hành và  tư vấn cho các khu vực cần cải thiện, như thiết kế phòng thí nghiệm, mua thiết bị và tương quan thiết bị.
  • Đào tạo (LT) – Cung cấp các khóa đào tạo khác nhau dựa trên các yêu cầu an toàn phòng thí nghiệm, công nghệ quản lí phòng thí nghiệm, nhân viên và quản lí phòng thí nghiệm đủ điều kiện cũng như làm thế nào để nộp đơn xin công nhận.
  • Thực hiện trong phòng thí nghiệm (LI) – Cung cấp hướng dẫn thông qua qui trình vận hành của cả hệ thống phòng thí nghiệm; bao gồm xây dựng tài liệu kĩ thuật và đánh giá trước hệ thống.
  • Thành lập phòng thí nghiệm -  Thành lập thành công phòng thí nghiệm hay chứng nhận, CNAS, HKAS, UKAS, CMA.