Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ Đảm bảo An toàn cho Chuỗi cung ứng

Đội ngũ chuyên gia của Intertek có thể hỗ trợ và đưa ra những giải pháp:

  • Đánh giá nguy cơ và rủi ro cho chuỗi cung ứng của khách hàng
  • Hoạch định, phát triển quy trình và kiểm tra sổ sách
  • Định hướng giải pháp đảm bảo an toàn cho chuỗi cung ứng theo đúng yêu cầu của khách hàng
  • Thực hiện kiểm tra hàng hóa tại cảng và sân bay
  • Đào tạo đội ngũ bảo đảm an toàn chuỗi cung ứng ở mọi cấp độ
Các dịch vụ bảo đảm an toàn cho chuỗi cung ứng khác gồm:
  • Kiểm tra hàng hóa
  • Kiểm tra an toàn
  • Tư vấn về an toàn
  • Các dịch vụ đào tạo và phát triển khác
  • Dịch vụ trọn gói cho các viện và chính phủ 

 

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ Đảm bảo An toàn cho Chuỗi cung ứng.