Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ cho Tổ chức Viện trợ

Intertek cung cấp dịch vụ tư vấn và thẩm định cho các tổ chức viện trợ nhân đạo nhằm đảm bảo tính chính xác và chất lượng của hàng hóa viện trợ.

Với hệ thống văn phòng, phòng kiệm nghiệm và đội ngũ giám định có mặt trên toàn cầu, Intertek đem đến cho bạn sự bảo đảm khách hàng cần ở bất cứ đâu và muốn gửi viện trợ đến bất cứ nơi nào. 

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ cho Tổ chức Viện trợ.