Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ phân tích độ nhiễm bẩn

Phân tích độ nhiễm bẩn và cách nhận dạng hàng nhiễm bẩn.

Phòng thử nghiệm Intertek có khả năng nhận dạng và xác định thành phần nhiễm bẩn, cung cấp cho khách hàng dữ liệu cốt yếu chỉ ra nguồn gốc của việc nhiễm bẩn tiềm năng thường là từ nguồn hàng phức tạp. Việc phân tích độ nhiễm bẩn bao gồm việc phát hiện ra và nhận dạng sự nhiễm bẩn trên một phạm vi nguyên liệu rộng lớn, giảm mức độ phân tích truy nguyên nguồn gốc. Năng lực khắc phục sự cố nhanh chóng và chuyên nghiệp luôn sẵn sàng đáp ứng theo nhu cầu và tình huống cấp bách về thời gian.

Kiểm nghiệm tình trạng nhiễm bẩn:

 • Tạp chất và sự nhiễm bẩn
 • Chất kết tủa và dư lượng thuốc
 • Thành phần hóa học truy nguyên.
 • Nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc, bột, lớp phủ ngoài, chất định hình, v.v.
 • Thành phần hữu cơ và vô cơ

Kiểm nghiệm độ nhiễm bẩn:

 • Phân tích và phát hiện độ nhiễm bẩn
 • Phân tích nhận dạng độ nhiễm bẩn
 • Độ nhiễm bẩn và giải quyết vấn đề cho hàng tiêu dùng
 • Phân tích keo nhiễm bẩn
 • Phân tích độ nhiễm bẩn của bột và mảnh nhỏ
 • Phân tích độ nhiễm bẩn của dung dịch hòa tan và mẫu
 • Phân tích độ nhiễm bẩn bằng SEM & EDX
 • Phân tích độ nhiễm bẩn bằng FTIR

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ phân tích độ nhiễm bẩn.