Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Kiểm nghiệm Nhiên liệu xăng Hàng không

Kiểm nghiệm nhiên liệu xăng hàng không theo ASTM D910.

Các phòng kiểm nghiệm nhiên liệu xăng hàng không của Tập đoàn Intertek cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng nhiên liệu xăng hàng không, đồng thời cung cấp dịch vụ thử nghiệm độc lập về hiệu suất tăng nạp Octan theo ASTM D909.

Yêu cầu kỹ thuật chất lượng nhiên liệu xăng hàng không      ASTM D910
Xác định trị số Octan theo phương pháp môtơ (MON) ASTM D2700
Chỉ số hiệu suất (tăng nạp)      ASTM D909
Tetra-etyl chì ASTM D5059
Màu sắc ASTM D2392
Khối lượng riêng ASTM D4052
Xác định thành phần cất ASTM D86
Áp suất hơi ASTM D5191
Xác định điểm băng ASTM D2386
Hàm lượng lưu huỳnh ASTM D2622
Nhiệt lượng riêng thực ASTM D3338
Độ ăn mòn mảnh đồng ASTM D130
Độ ổn định oxy hóa - Phương pháp xác định nhựa tiềm năng ASTM D873
Độ ổn định oxy hóa - Phương pháp xác định Chì kết tủa ASTM D873
Phản ứng nước của nhiên liệu - Thay đổi thế tích ASTM D1094
Xác định độ dẫn điện ASTM D2624

Kiểm nghiệm nhiên liệu hàng không

 

  • Thử nghiệm tăng nạp Octan cho nhiên liệu hàng không
  • Tăng nạp cho nhiên liệu hàng không tại Mỹ
  • Thử nghiệm nhiên liệu
  • Nhiên liệu sinh học cho những chuyến bay xuyên Đại Tây Dương

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Kiểm nghiệm Nhiên liệu xăng Hàng không.