Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Dịch vụ LNG

Giám định và phân tích khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) được vận chuyển trên các đoàn tàu LNG trên toàn thế giới. Intertek hỗ trợ việc sản xuất, vận chuyển, giám định quá trình vận chuyển và lưu trữ LNG, cung cấp các giải pháp thử nghiệm, giám định và đo lường LNG toàn cầu đến các chủ hàng, nhà khai thác, thu mua LNG, giúp khách hàng tự tin trong quản lý rủi ro và thất thoát.

Dịch vụ phân tích và giám định LPG:

 • Giám định quá trình chuyển hàng bao gồm báo cáo tính toán năng lượng.
 • Xem xét và tư vấn hợp đồng
 • Dịch vụ đo lường bồn, tàu LNG 
 • Giám định FAT cho việc thành lập mới
 • Giám định SAT cho việc thành lập mới
 • Khảo sát (chất lượng và số lượng) từ đầu tàu đến cuối tàu bunker
 • Giám định việc giao hàng
 • Phân tích thành phần và tạp chất trong LNG
 • Các thử nghiệm theo quy định môi trường
 • Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp ISO 6978-2:2003
 • Dịch vụ Phòng thí nghiệm hiện trường (bao gồm thiết bị và/hoặc nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn ISO 17025)
 • Dịch vụ điều hành tại hiện trường (bao gồm nhân lực cho việc bơm nitơ, v.v.)

Các dịch vụ LNG và khí tự nhiên khác:

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Dịch vụ LNG.