Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Thử nghiệm Hóa dầu

Phân tích hóa chất cơ bản và hóa dầu.

Thử nghiệm các loại hóa dầu và hóa chất tại phòng thí nghiệm Intertek được thực hiện để xác định lượng vết theo phương pháp ASTM, IP cùng các tiêu chuẩn và quy trình công nghiệp được công nhận.

Danh mục hóa chất được phân tích:

 • Axít Acrilonitrin (Acrylonitrile Acids), nhóm Acrilat (Acrylates), nhóm Axetat (Acetates), nhóm Ancol (Alcohols), nhóm Anilin (Aniline), nhóm Amin (Amines), nhóm Hiđrocacbon thơm (Aromatics), nhóm Axeton (Acetone)
 • Benzen (Benzene)
 • Nhóm dung môi chứa chất Clo (Chlorinated Solvents), Cacbon tetraclorua (Carbon Tetrachloride), Xiclohexan (Cyclohexane) 
 • Cồn Etylic (Ethanol), nhóm Este (Esters) 
 • Isopropyl ancol (Isopropyl Alcohol - IPA), các axít vô cơ (Inorganic Acids)
 • Nhóm Glicol (Glycols) 
 • Heptan (Heptane)
 • Nhóm Xeton (Ketones)
 • Metanol (Methanol), Metyl Etyl Xeton (Methyl Ethyl Ketone - MEK) 
 • Nonenes
 • Axít hữu cơ (Organic Acids), Olefin (Olefins)
 • Parafin (Paraffins), Phenol 
 • Styren (Styrene) 
 • Toluen (Toluene), Triclorua Etylen (Trichloroethylene - TCE), Tetramer
 • Xylen (Xylene) 
 • Các sản phẩm khác
 • Danh mục các thử nghiệm hóa chất theo ASTM 

Thử nghiệm hóa chất:

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Thử nghiệm Hóa dầu.