Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Kiểm tra Không phá hủy (NDT)

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các thử nghiệm không phá hủy.

Kiểm tra không phá hủy được đề nghị khi đánh giá chất lượng và tính toàn vẹn của các công trình kỹ thuật cố định như đường ống, bể chứa, cũng như các nhà máy mới được xây dựng. Kiểm tra không phá hủy đang giành sự thừa nhận lớn hơn với sự vận hành các nhà máy và các thành phần quan trọng. Intertek cung cấp dịch vụ thử nghiệm không phá hủy (NDT), giúp tối đa hóa hiệu quả bằng cách sử dụng kỹ thuật mà không làm gián đoạn hoặc chậm trễ quá trình hoạt động.

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Kiểm tra Không phá hủy (NDT).