Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 7305 1088
 
 

Đánh giá Tình trạng

Độ tin cậy của một tài sản vận hành hoặc một thành phần thể được tăng thêm bằng cách tiến hành một đánh giá tình trạng.

Chúng tôi có khả năng và kinh nghiệm để lập kế hoạch và chạy đánh giá tình trạng nhà máy để nắm được tình trạng hiện tại của tài sản với mục đích tăng tuổi thọ của các thành phần.

Đánh giá điều kiện có thể được áp dụng cùng với việc sử dụng các phương pháp, xem xét tỷ lệ thất bại trong quá khứ. Các đánh giá tạo thành một báo cáo về tình trạng hiện tại của tài sản, lĩnh vực quan tâm, và bảo trì đề nghị, hoặc các hoạt động thay thế.

Đánh giá xem xét:

  • Giám sát ăn mòn và giám sát tình trạng
  • Đánh giá thiết kế và đánh giá suy thoái

Ví dụ về các thành phần Intertek đã đánh giá được liệt kê dưới đây:

  • Đánh giá điều kiện nhà máy điện

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Đánh giá Tình trạng.