Intertek (www.intertek.com)

Chứng chỉ Công nhận

 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Thử nghiệm Khí tự nhiên

Chuyên gia trong lĩnh vực thử nghiệm khí tự nhiên.

Intertek cung cấp dịch vụ phân tích thành phần và chất lượng khí tự nhiên. Các thử nghiệm cho khí thông thường và đá phiến sét, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), khí ngưng tụ (condensate) và các thành phần khác, các hiđrocacbon (C1 đến C6+) như metan, etan, propan, iso-butan, n-butan, iso-pentan, n-pentan, hexan và các phân tử nặng hơn.

Các phòng thử nghiệm khí tự nhiên phân tích lượng vết các tạp chất trong sản phẩm khí tự nhiên. Các tạp chất vi lượng trong khí tự nhiên bao gồm hiđrogen, nitơ, cacbon monoxit, cacbon đioxit, ôxi, thủy ngân, nước, và các thành phần khác.

Các thử nghiệm trong khí tự nhiên Phương pháp thử nghiệm
Phân tích thành phần khí tự nhiên ASTM, D1945, GPA 2261, ISO 6974, UOP 539, GC/MS, v.v.
Metan mol %
Etan mol %
Propan mol %
Normal Butan mol %
Iso Pentan mol %
Normal Pentan mol %
Hexan và phân tử nặng (C6+) mol %
Tổng C6 Cacbon mol %
Tổng C7 Cacbon mol %
Nitơ mol %
Ôxi mol %
Lưu huỳnh tổng ASTM D5504, ISO 6326, v.v
Sulfua hiđro (Hydrogen Sulfide) ASTM D5504, ISO 6326, v.v
Hàm lượng nước Phương pháp chuẩn độ Karl Fischer
Tính toán năng lượng ASTM D3588, GPA 2172, ISO 6976
Tỷ trọng hơi Tính toán
Tỷ trọng tương đối Tính toán
Trọng lượng phân tử

Tính toán

Nhiệt trị tổng (GHV) và nhiệt trị thực (NHV) Tính toán

 

Dịch vụ thử nghiệm khí tự nhiên

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Thử nghiệm Khí tự nhiên.