Dịch vụ Đánh giá Nhà cung cấp

Việc đánh giá nhà cung cấp giúp mang lại sự hiểu biết tốt hơn về năng lực của nhà sản xuất trước khi quyết định mua hàng.

Intertek thực hiện việc đánh giá nhà cung cấp một cách có hệ thống và độc lập và thể hiện trong bản báo cáo chi tiết để hỗ trợ cho việc thẩm định. Đánh giá nhà cung cấp thông thường được thực hiện bằng việc kiểm tra chi tiết hồ sơ hoặc bằng các tiêu chí khảo sát.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

  • Cấu trúc quản lý
  • Thực hiện việc quản lý chất lượng cho quy trình và hệ thống
  • Các chứng chỉ đã được công nhận và mã số chứng chỉ
  • Công nghệ sản xuất và cơ sở vật chất của nhà sản xuất
  • Đánh giá khả năng hiện tại so với khối lượng công việc theo dự án và khả năng trang thiết bị
  • Quản lý nguyên liệu và sản phẩm
  • Công nghệ kiểm tra phá hủy và không phá hủy
  • Khảo sát chi tiết việc sản xuất, kinh doanh

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088