Nhiệm vụ của chúng tôi

Mọi hoạt động của Intertek được định hướng bởi sự cam kết hỗ trợ và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Intertek cung cấp các giải pháp đa dạng và tiên tiến nhằm tạo điều kiện giúp khách hàng thành công hơn trên thị trường toàn cầu, và quan trọng, mang đến sự tự tin cho khách hàng.

Với hệ thống dịch vụ địa phương và toàn cầu vững mạnh, chúng tôi hỗ trợ khách hàng tập trung năng lực vào hoạt động kinh doanh chủ chốt và mang đến những chương trình, dịch vụ toàn diện dựa trên kiến thức chuyên ngành và chuyên môn kỹ thuật của mình.

Là những nhân viên của Intertek, chúng tôi:

  • Trân trọng niềm tin và trách nhiệm bản thân;
  • Hành động liêm chính, trung thực và tôn trọng;
  • Mang đến dịch vụ tốt nhất và gia tăng giá trị cho công việc kinh doanh của khách hàng;
  • Tập trung vào sự tăng trưởng liên tục và thành quả vượt trội;
  • Phấn đấu cho một môi trường làm việc an toàn;
  • Trân trọng sự cống hiến của đồng nghiệp trong việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh;
  • Thúc đẩy một nền văn hoá lấy khách hàng làm mục tiêu phấn đấu, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp với hiệu quả cao nhất; và;
  • Tôn trọng sự đa dạng quan điểm, kinh nghiệm và truyền thống.

Cam kết đem đến những kết quả vượt bậc thông qua sự vững vàng về tài chính, tiềm năng lợi nhuận cao, sự ổn định tăng trưởng và tinh thần trách nhiệm là nền tảng để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời gia tăng tính bền vững về giá trị của cổ đông.