Phân Tích Nguy Cơ của Thiết Kế

Phân Tích Nguy Cơ của Thiết Kế® (DHA) là yếu tố quan trọng để đảm bảo sản phẩm tiêu dùng có một thiết kế an toàn. Bằng việc tích hợp an toàn vào trong giai đoạn thiết kế và tạo hình của phát triển sản phẩm, các công ty có thể giảm thiểu thất bại trong sản xuất, làm lại tốn kém, và các vấn đề hoãn phân phối như hàng lỗi và thu hồi.

Như chúng ta đã biết, thay đổi thiết kế của một sản phẩm trên một tờ giấy trước khi làm ra sản phẩm là rẻ hơn nhiều so với việc thu hồi một sản phẩm và thay đổi khuôn và qui trình sản xuất sau khi phân phối sản phẩm. Việc để Intertek sớm tham gia vào công đoạn phát triển sản phẩm mới, chúng tôi có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho công ty của bạn.

Điều cốt lõi của phân tích là khái niệm của cách dự kiến sử dụng.  Nói một cách đơn giản, trong thiết kế sản phẩm, việc xem xét phải được đưa ra đối với cách một sản phẩm có thể được sử dụng  như thế nào cũng như mục đích sử dụng của nó. Một khi xác định được cách dự kiến sử dụng, các tài nguyên nghiên cứu và công  nghệ của Intertek sẽ được áp dụng để dự đoán các nguy cơ liên quan đến đặc tính của sản phẩm.

Sau khi xác định được cách dự kiến sử dụng của sản phẩm, Intertek áp dụng kiến thức này vào nguồn nghiên cứu mở rộng của chúng tôi để dự đoán bất kì các rủi ro nào liên quan đến việc sử dụng dự kiến. Những nguồn này bao gồm:

Đánh Giá các Yếu Tố Con Người

Các mô hình ảo và mô hình vật lý của Intertek mô phỏng chính xác giải phẫu người. Những tiêu chí an toàn, đồng hồ đo chuyên dụng và mô phỏng kĩ thuật số quả đường hô hấp của con người  có hiệu quả chẩn đoán và chứng minh các đặc tính nguy  hiểm của sản phẩm bằng cách chứng minh một cách chính xác điều gì sẽ xảy ra nếu người đó tiếp xúc trực tiếp với một sản phẩm nguy hiểm. Những mô hình là đại diện chính xác giải phẫu của trẻ em và người lớn, được phát triển từ nghiên cứu giải phẩu con người, dữ liệu phân tích chấn thương và nghiên cứu phát triển nhân loại.