Phân tích rủi ro định lượng (QRA)

Rủi ro có thể dự đoán được về mặt khoa học. Intertek áp dụng nguồn lực chuyên môn và công nghệ của chúng tôi để tiến hành Phân tích rủi ro định lượng (QRA). Việc này có thể dự đoán, xác định và cuối cùng có thể loại bỏ các nguy cơ liên quan đến sản phẩm.

Quy trình đánh giá rủi ro như một số lượng chính xác, đánh giá xác suất của biến cố bất lợi xảy ra và mức độ nghiêm trọng bằng việc cân nhắc nguy cơ của sản phẩm và phơi nhiễm của con người. Lý tưởng nhất, việc phân tích được thực hiện trước khi một sản phẩm mới được phép đưa vào sản xuất.  

Phân tích rủi ro định lượng (QRA) là một mô hình thống kê mô phỏng một chấn thương như một biến cố. Nó được đánh giá cao, sử dụng và sản xuất dữ liệu định lượng và cung cấp độ phân giải cao nhất cho việc đánh giá mức độ rủi ro. Các chuyên gia của Intertek đã xây dựng nền tảng cho phân tích của chúng tôi trên phạm vi rộng và cân nhắc các vấn đề từ 31 thông số.  

Những nghiên cứu bao gồm:

  •  Phân tích dữ liệu chấn thương/ tử vong - Injury/Fatality Data Analysis - để đạt được quan điểm lịch sử về thương tích và tử vong liên quan đến sản phẩm.
  •  Dự kiến sử dụng -Foreseeable Use - để xác định cách trẻ em sẽ sử dụng sản phẩm như thế nào
  •  Nguy cơ sản phẩm -Product Hazards – để dự đoán điều gì sẽ xảy ra khi con người tương tác với các đặc tính khác nhau của sản phẩm
  •  Nhóm độ tuổi của người tiêu dùng - Age Group of Consumers – để xác định lứa tuổi của những người sử dụng chính của sản phẩm.
  •  Số năm của dữ liệu chấn thương - Years of Injury Data - để kiểm tra số lượng thương tích liên quan đến sản phẩm.   

Lợi ích từ việc Phân tích đánh giá định  lượng (QRA)

  • Ước tính rủi ro tiềm năng của một sản phẩm từ giai đoạn thiết kế
  • Xác minh rằng thiết kế kết hợp với một mức độ an toàn cho phép
  • Cung cấp một cơ sở vững chắc cho việc quản lí quyết đinh go/no-go đối với việc phát triển và sản xuất.