Đảm Bảo Chất Lượng Toàn Diện (TQA)

Sản phẩm từ ý tưởng và thiết kế đến sản xuất và phân phối, các nguy cơ tiềm năng tồn tại trong suốt quá trình kinh doanh.

Rất nhiều công ty tìm cách để loại bỏ các rào cản thương mại kỹ thuật quốc tế và giảm thiểu rủi ro tiềm năng. Đồng thời chủ động quản lí toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm duy trì tính toàn diện của họ trên thương trường. Thành lập một hệ thống quản lí chất  lượng tổng quát đi đôi với cả qui trình sản xuất đã trở nên cần thiết đối với các công ty.

Dịch vụ Đảm bảo chất lượng toàn diện (TQA) của Intertek cung cấp một phương pháp đã tích hợp và hệ thống hóa nhằm đảm bảo rằng các khách hàng và nhà cung cấp đều có hệ thống chất lượng hiệu quả tại chỗ. TQA vượt ra ngoài các yêu cầu về an toàn sản phẩm để thực sự đẩy nhanh thời gian ra thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu chi phí.

Các dịch vụ TQA bao gồm:

  • Đánh giá hệ thống chất lượng (QSE) – Cung cấp một đánh giá mở rộng cho hệ thống quản lí chất lượng hiện hành của nhà máy, sự thực hiện các tiêu chuẩn, mua hàng và các thủ tục sản xuất hiện tại.
  • Thiết lập hệ thống TQA  – Đưa ra lời khuyên về cách tận dụng tối đa nguồn lực của công ty và cải thiện toàn bộ hệ thống sản xuất. Ngoài ra, nó sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và khắc phục để thành lập hệ thống truy xuất được xác định và chi tiết, từ khâu thu mua nguyên liệu gốc  đến quảng bá giới thiệu sản phẩm.
  • Hồ sơ có hệ thống về thông tin sản xuất – Thông tin về tài liệu và hồ sơ sản xuất trong cơ sở dữ liệu mở rộng của Intertek tại mọi thời điểm của các công đoạn sản xuất. Những dữ liệu thu thập bao gồm các thiết bị liên quan và hiệu suất vật liệu, kiểm tra công đoạn, tiêu chuẩn an toàn và thông tin tuân thủ.
  • Xác minh Công đoạn/ Dữ liệu Sản xuất – Xác minh mang tính chiến lược toàn bộ quá trình sản xuất bằng việc cung cấp đánh giá công đoạn và đánh giá sản phẩm nhằm đảm bảo tính hợp lệ của các hệ thống nhận dạng một khi hệ thống TQA sẵn sàng. Xác minh dữ liệu nhằm đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn được đáp ứng và cung cấp giải pháp kịp thời.