Thẩm định nhà cung ứng (SDD)

Sáng kiến thẩm định nhà cung ứng (SDD) là một phần của quy trình cải tiến sản phẩm, điều này khởi nguồn từ nhu cầu của khách hàng. Điều này có thể giúp đảm bảo những nhà cung ứng của bạn đang giảm thiểu các rủi ro thông qua kiểm soát quy trình và thiết kế để dịch chuyển đến những sản phẩm có chất lượng cao hơn trong lần đầu tiên.

Thẩm đinh nhà cung ứng (SDD) nhằm mục đích chuyển các nhu cầu và yêu cầu của khách hàng  trở lại với sản phẩm,  đồng thời cũng yêu cầu xác thực thiết kế và quy trình, giám sát chất lượng và liên tục cải tiến đối với nhà cung ứng của bạn. SDD cung cấp dịch vụ xem xét truy trình và tài liệu tại chỗ/ngoại vi đối với nhà cung ứng của bạn, như vậy, bạn có thể theo dõi quá trình sản xuất mà không bị giới hạn bởi vấn đề địa lí. Cùng với phân tích chuyên sâu này, bạn có thể xác minh nhà cung ứng và cải thiện chất lượng thành phẩm của mình.

 

Chương trình SDD yêu cầu năm (5) tài liệu xác thực thiết kế và quy trình:

  • Phân tích hiệu ứng cách thức thiết kế thất bại (DFMEA: Design Failure Mode Effect Analysis)
  • Phân tích hiệu ứng cách thức quy trình thất bại (PFMEA: Process Failure Mode Effect Analysis)
  • Kế hoạch kiểm soát: Kế hoạch kiểm soát chất lượng và độ tin cậy (Control Plans: Reliability and Quality Control Plan)
  • Bảng danh sách nguyên vật liệu (BOM: Bill of Materials)
  • Phân tích dung sai (TA: Tolerance Analysis)